East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - Maj 2003 - Nr. 46

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
Forside
East News Center
Erhvervskontakt
Info Center
Job Center
Russian Info

Søgning
East-X-Net
Portal Map

Brugergruppe
Tilmelding

Øst Magasinet
Arkivet
Vores mål

Bruger info

Bruger info
Reklame infoCopyright


Kontakt
Kommentar

Indhold:

1. Artikler
Første SARS tilfælde i Rusland
Ungarsk flertal for EU
Skt. Petersborg fylder 300 år
Folketælling i Rusland
Aftaler om asylansøgere 

Overgangsperioder for nye EU medlemmer
Årsberetning fra Danmarks Eksportråd
Dansk vareeksport godt igennem 2002
Konference om Baltikum

2. Opinion
Kultur: Monument over et snigmord

af Uffe Nissen, Redaktør, Projekt Øst

3. Investering i Østeuropa
Markedskommentar
af Jyske Invest

4. Næste udgivelse


  1. Artikler

Første SARS tilfælde i Rusland
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet

Rusland har konstateret det første tilfælde af den frygtede lungesygdom SARS i det sydlige Rusland. Rusland har omgående indført omfattende sikkerhedsforanstaltninger ved den russisk-kinesiske grænse. Kun grænse overgange som kan gennemføre helbredskontroller vil forblive åbne. Der vil ligeledes blive en begrænsning i antallet af tilladte flyafgange mellem de to lande.

Ungarsk flertal for EU
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet

I Ungarn var der afholdt folkeafstemning om optagelse til EU. Det blev et overvældende flertal for ja-siden på 84 %. Ungarn er nu klar optagelse til maj 2004. Valgdeltagelsen var på 46 %, hvilket må betegnes som skuffende.
Udenrigsminister Per Stig Møller udtalte i anledning af folkeafstemningen i Ungarn: ”Ungarn har som det tredje af de 10 tiltrædende lande afholdt folkeafstemning om EU-medlemskab. Det er glædeligt, at den ungarske befolkning har sagt ”ja” til det forhandlingsresultat, som vi opnåede på topmødet i København i december. Det sender et vigtigt signal til befolkningerne i de tiltrædende lande, som senere skal stemme om EU-medlemskab. Jeg ser frem til at samarbejde med Ungarn i det udvidede EU fra 1. maj 2004". 

Skt. Petersborg fylder 300 år
af journalist Tina Altenburg, Øst Magasinet

I Rusland er forberedelserne til fejringen af 300-året for Skt. Petersborgs grundlæggelse i fuld gang. Den runde fødselsdag er den 27. maj, og fejres bl.a. ved, at præsident Putin er vært ved topmøder med EU og USA. I alt kommer mere end 50 stats- og regeringsledere til Skt. Petersborg i slutningen af maj. Jubilæet har været forberedt i flere år, og den russiske stat har bevilliget ca. 9 mia. kroner til istandsættelse af monumenter, bygninger mv. Alligevel når flere af de store byggeprojekter ikke at blive færdige til tiden, ligesom restaureringen af byens historiske mindesmærker heller ikke bliver færdige. Embedsmændene i Skt. Petersborg har enten brugt pengene fra statskassen til andet, end det de var beregnet til, eller de har stukket pengene i egne lommer. Noget tyder på, at præsident Putin har benyttet lejligheden til at skille sig af med guvernøren for Skt. Petersborg, Vladimir Jakovlev. Han har i hvert fald pludselig meddelt, at han ikke søger genvalg ved valget til næste år, og iagttagere mener, at han vil blive tvunget væk fra posten efter jubilæet.


Folketælling i Rusland
af journalist Tina Altenburg, Øst Magasinet

De foreløbige resultater af den første folketælling siden 1989 viser, at der er godt 145 mio. mennesker i Rusland. Det er bedre end forventet. Man havde regnet med to mio. mindre. Folketællingen viser også, at Ruslands befolkning er reduceret med 7,4 mio. mennesker siden sidste folketælling. Fødselsraten har det heller ikke for godt. For hver 100 kvinder bliver der kun født 125 børn. Når det alligevel ikke ser så slemt ud som ventet, skyldes det indvandring fra de tidligere sovjetrepublikker. Den gennemsnitlige levealder er temmelig lav i Rusland, for mænd er den 58,5 og for kvinder 72 år. På trods af den lave gennemsnitlige levealder kan Rusland præstere det ældste nulevende menneske. Den 116-årige kvinde bor i det sydlige Sibirien.


Overgangsperioder for nye EU medlemmer
af Eurocenter

Under det danske EU-formandskab blev det besluttet, at ti ansøgerlande optages i EU pr. 1. maj 2004. I erkendelse af, at det er en omfattende opgave for et ansøgerland at efterleve betingelserne for EU-medlemskab (herunder at omsætte EU’s samlede regelsæt til national lovgivning), har EU tildelt ansøgerlandene nogle overgangsordninger for tilpasningen til EU-lovgivningen. Dvs. at EU i en række tilfælde har dispenseret fra kravet om, at samtlige betingelser for EU-medlemskab skal være opfyldt fra den dag, landene indtræder i EU.
I forhandlingerne med ansøgerlandene om EU-medlemskab var EU’s udgangspunkt dog, at der skulle være færrest mulige overgangsperioder og at de skulle gælde for en så kort periode som muligt.
Mest kendt er nok den gradvise overgang i udlændinges muligheder for at erhverve landbrugsjord i de nye EU-lande. Kendt er også de nuværende EU-landes ret til - i en periode på indtil syv år efter EU-udvidelsen - at begrænse de nye EU-landes borgeres adgang til at tage arbejde i et af de "gamle" EU-lande. Her et par andre eksempler på overgangsperioder:

Estland og transportområdet:
Begrænsningerne i udenlandske vognmænds adgang til at operere i Estland vil blive udfaset over en årrække, efter at Estland er indtrådt i EU.
Letland og arbejdsmiljøet:
Tre direktiver på arbejdsmiljøområdet, kan vente med at træde i kraft til udgangen af 2004. Det drejer sig om direktiverne om sikker indretning af arbejdsstedet, personlige værnemidler og arbejde ved skærmterminaler.
Litauen og afgiftsområdet
: I de første år af sit EU-medlemskab må Litauen lægge en særlig lav afgift på cigaretter, en særlig lav moms på de mindre virksomheder samt opretholde momsfrihed for international fly- eller færgebefordring af personer.
Polen og produktgodkendelser:
De polske regler for godkendelse af medicinsk udstyr vil først blive afløst af EU-regler pr. 31. december 2005, ligesom reglerne for markedsføring af farmaceutiske produkter først bliver afløst af EU-regler pr. 31. december 2008.
Tjekkiet og industriområdet:
En omstrukturering af den tjekkiske stålindustri, der indebærer en afskaffelse af statsstøtten til denne branche, kan vente til 2006.
Ungarn og miljøområdet:
Kravene vedrørende forurening fra store forbrændingsanstalter skal være på plads i 2004, EU-reglerne for genanvendelse af emballage i 2005, kravene til forbrænding af farligt affald ligeledes i 2005 og kravene til behandling af spildevand fra byområder i 2015.

En samlet oversigt over overgangsperioderne fås på Europa-Kommissionens hjemmeside. Klik ind på det område (Chapter), hvor du vil se hvilke lande, der har fået tildelt hvilke overgangsperioder.


Årsberetning fra Danmarks Eksportråd
af Danmarks eksportråd

Uddrag:
Dansk eksport steg med 1,1 pct. i 2002, hvor verdenshandelen i samme periode globalt var præget af tilbagegang. For Danmarks Eksportråd stod 2002 i det danske EU-formandskabs tegn. Udvidelsen af EU rummer således meget positive perspektiver for dansk erhvervsliv, hedder det i årsberetningen fra Danmarks Eksportråd.
En analyse fra Danmarks Eksportråd viser, at det over de næste 10-15 år vil være muligt at seksdoble eksporten til de nye EU-lande. I et land som Polen er eksempelvis 400 danske virksomheder etableret allerede i dag. Heraf knap 100 med produktion. Danmarks Eksportråds forventning er, at Polen inden for en overskuelig fremtid bliver et af Danmarks største eksportmarkeder.


Dansk vareeksport godt igennem 2002
af Danmarks eksportråd

Den danske vareeksport steg i 2002 med 4,1% i forhold til 2001 svarende til en stigning på 17,2 mia. kr. Værdien af vareeksporten nåede i 2002 op på 442 mia. kr.
Den samlede danske eksport af varer og tjenesteydelser var i 2002 på 640 mia. kr., hvilket er en fremgang på 1,1% i forhold til 2001. Eksporten af tjenesteydelser gik i 2002 tilbage med 5,0% i forhold til 2001.
Udenrigsminister Per Stig Møller udtaler:
"Dansk vareeksport kom godt igennem 2002. Med den globale økonomiske afmatning taget i betragtning er det et godt resultat, som mange andre lande vil misunde os, og som ikke mindst skyldes bredden i såvel eksportprodukter som -markeder. Samtidig er tilbagegangen for værdien af eksporten af tjenesteydelser i 2002 forståelig i lyset af den lave dollarkurs og de faldende fragtrater, som har ramt søtransporten. For 2003 tegner konjunkturerne i øjeblikket et mørkere billede end 2002, særlig for så vidt angår væksten i Tyskland og USA og for så vidt angår værdien af eksporten af tjenesteydelser. På den anden side har dansk vareeksport præsteret særdeles høje væksttakter på en række af de mindre eksportmarkeder og vurderinger fra de danske ambassader tyder på, at der er gode muligheder for, at væksten på disse markeder kan fortsætte i 2003. Dette gælder bl.a. i lande som Storbritannien, Sverige, Norge, Australien, Spanien og flere lande i Øst- og Centraleuropa."


Konference om Baltikum
af Danmarks eksportråd

De baltiske lande kan med en vis ret betegnes som oversete nærmarkeder i hastig vækst. Landene har de seneste år udgjort Europas hurtigst voksende region, med årlige BNP-vækstrater i alle tre lande på 5-6 pct. Samme vækstrater forventes i de kommende år - på et tidspunkt hvor der er generel afmatning i store dele af Europa.
De tre lande har de seneste år undergået en fundamental ændring i forbindelse med tilpasningen til det forestående EU-medlemskab. Der er således ikke længere tale om østlande i en overgangsfase, men om normalt fungerende markedsøkonomier i EU. Endelig er markederne overskuelige - og derfor nu også interessante for mindre og mellemstore danske virksomheder.
I 2002 blev væksten i alle tre lande drevet frem af den indenlandske efterspørgsel og investeringerne:

 
Vækst i %, 2002   Estland  Letland  Litauen
Privat konsum  6,7  6,0  5,4
Offentligt konsum  6,1  3,0  6,2
Bruttoinvesteringer  19,9  8,0  10,8

Den hastigt voksende købekraft og efterspørgsel i disse tre kommende EU-partnerlande har åbnet mulighed for afsætning af helt nye varegrupper, der ikke tidligere i større udstrækning kunne gøre sig gældende på markedet, spændende fra forbrugsvarer til udstyr m.m. til industrien. Endelig vil der også i de baltiske lande være gode afsætningsmuligheder for varer, der direkte eller indirekte vil opleve øget efterspørgsel som følge af tilstrømningen af EU-midler.
Med henblik på at sætte fokus på disse perspektiver arrangerer Danmarks Eksportråd en konference "Baltikum - Europas førende vækstregion", som finder sted onsdag 21. maj 2003 kl. 9:00-13:30 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, 1448 København K, med efterfølgende frokost. Indlæggene på konferencen vil bl.a. omhandle økonomi, handel, investeringer, eksporterfaringer, etablering og drift af datterselskaber, distribution, outsourcing og finansiering.
Konferencen henvender sig primært til producenter og leverandører til detailhandelen, leverandører af maskinudstyr o. lign. til industrien og af udstyr til landbrugs- og fødevareindustrien, samt miljøvirksomheder.
Efter konferencen er der mulighed for individuelle samtaler med en række af indlægsholderne og med medarbejdere fra handelsafdelingerne ved de danske ambassader i Vilnius, Riga og Tallinn. For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt Danmarks eksportråd.


Kultur: Monument over et snigmord
af Uffe Nissen, Redaktør, Projekt Øst

Blodskirken i Skt. Petersborg er byens prægtigste kirke i gammelrussisk stil, men dens oprindelse var et blodigt attentat på Zar Alexander II

Der er næppe nogen anden europæisk by, der kan frembyde så mange og så prægtige paladser, palæer og katedraler, som Skt. Petersborg. De russiske herskeres ønsker om at overgå vestlige fyrstehoffers pomp og pragt blev til fulde opfyldt – men på bekostning af den almindelige befolknings materielle og kulturelle fremgang.
Enevoldstanken var dominerende i Europa i 1700-tallet, men i Rusland var den groet helt specielt fast i befolkningen. Det russiske folk så med ærefrygt op til "Lillefar" Zaren. "Russerne er børn, og Zaren er deres far," skrev Dostojevski. Godsejerne herskede over tusinder af livegnes liv og død, mens de selv levede et driverliv i udlandet, hvor de byggede prægtige boliger for bøndernes afgifter.
Men i 1861 ophævede Aleksander II det forældede livegenskab, som på én dag befriede 50 millioner mennesker fra uværdigt slaveri. 100 millioner hektar jord blev udstykket til bønderne. Zaren betalte fuld erstatning til godsejerne, og bønderne afdrog prisen for deres jordlod til ham over en periode af 49 år.
Hertil kom en række andre reformer som en lettelse af censuren, omdannelse af retsvæsenet m.m. På den anden side blev det hemmelige politi nu reorganiseret, så at Peter-Paul Fæstningen fyldtes med politiske fanger. Politirazziaer, arrestationer, henrettelser og deportationer blev igen almindelige. Den unge Dostojevski blev selv i 1849 dødsdømt for revolutionære sympatier, men lige før henrettelsen benådet med 4 års tugthus i Sibirien og derefter militærtjeneste samme sted.
Alt dette kunne dog ikke standse den ulmende revolution blandt den unge, oplyste del af folket, og anarkisterne ville se resultater. Allerede i 1866 faldt den første bombe mod Zaren, siden regnede det med bomber omkring ham, og den 13. marts 1881 lykkedes det omsider. Zaren havde været ude at inspicere et regiment og var på hjemvejen, da der ved Gribojedov-kanalen blev kastet en bombe mod hans lukkede karet. Zaren steg ud for at hjælpe en såret kosak, men så faldt den anden bombe, som knuste begge hans ben. I hast blev han bragt under behandling, men blodtabet var for stort, han døde en time senere.
Hans søn Aleksander III var en reaktionær type, der altid havde afskyet faderens liberale idéer. To år efter udskrev den nye Zar en konkurrence om et værdigt mindesmærke for sin far. Et projekt med en kirke i gammelrussisk stil vandt, men det var så overdådigt, at det tog næsten 25 år at bygge den færdig. Navnet måtte blive Blodskirken til minde om den blodige udåd, der var forøvet på dette sted, men kirken selv blev heldigvis et festfyrværkeri i farver.
Dens arkitekter er Alfred Parland og Ignatij Malysjev, og de har udfoldet en utrolig opfindsomhed i deres kombinationer af de forskellige materialer. Facaden smykket med glaserede keramik-kakler, mosaikportrætter af helgener er indsat i rækker på gavlene, ligesom frontspidsen har mosaikpaneler med scener fra Nye Testamente. Beklædningen på de fem kupler er smykkeemalje, tyve mørkerøde plaketter af norsk granit skildrer i guldbogstaver de vigtigste begivenheder i Zarens liv og klokketårnets 144 våbenskjolde i mosaik står for Ruslands regioner som udtryk for hele landets sorg.
Den forventning, hvormed en turist betræder en kirke med et sådant ydre, lever dens indre absolut op til. Herinde er der skønne, farve-strålende mosaikker i gulvet, på søjlerne, væggene og i loftet, i alt 7000 m2 har man optalt dem til. Hertil er anvendt mere end 20 forskellige mineraler, bl.a. jaspis, rodonit, porfyr og italiensk marmor.
Resultatet er overvældende. Man må sandelig sige, det er lykkedes for den sørgende søn at sætte sin far et værdigt minde. Men samtidig er kirken også kulminationen af den gammelrussiske kirkekunst, der i denne by blev fortrængt af de overdådige barokkirker, inspireret fra vesten.
I Blodskirken kan man stå i lang tid med opadrettet blik og være helt fortabt i den ene skønne detalje efter den anden. Derfor må en turist i Skt. Petersborg ikke forsømme at besøge dette helt enestående mindesmærke over et snigmord. Som i de fleste museer, paladser og kirker i Skt. Petersborg kan man også her for ca. 50 kr. få tilladelse til at tage billeder eller video.


Markedskommentar
af
Jyske Invest

Tilbageblik

En fusion mellem to af de største olieselskaber i Rusland, Yukos og Sibneft, fik olieaktierne til at stige kraftigt. Specielt Surgutneftegaz fløj i vejret, da selskabet ville gardere sig mod en eventuel fjendtlig overtagelse. Aktien sluttede måneden med en kursstigning på 34 % efter at være faldet tilbage de sidste dage.

Forsyningsselskabet Mosenergo havde også en god måned og steg knap 40 %, da strategiske investorer købte op i aktien op til regeringens liberalisering af sektoren.
I Ungarn var der folkeafstemning om optagelse til EU. Med et overvældende flertal for ja-siden (84 %) er vejen nu åben for Ungarns optagelse til maj 2004. En lille malurt i bægeret var dog den lave valgdeltagelse på 46 %.
Polen nedsatte renten for ellevte gang indenfor et år - denne gang med 0,25 % til 5,75 %. Polens økonomi er kun i langsom forbedring og arbejdsløsheden er stadig meget høj. Rentesænkningerne hjælper med til at skubbe økonomien i gang.

Forventninger

Vi forventer en fortsat positiv økonomisk og politisk udvikling i de østeuropæiske lande. Målt på BNP pr. indbygger er selv de rigeste østeuropæiske lande bagud i forhold til de fattigste af EU-landene. Igennem de sidste mange år er denne forskel dog mindsket, og vi forventer, at trenden fortsætter. Aktierne i Østeuropa er desuden væsentligt billigere end aktierne i Vesteuropa, og med en fortsat konvergens mod standarderne i Vesteuropa forventer vi, at denne forskel vil blive indsnævret.


Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. juni 2003. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet udkommer ikke i juli måned.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 1000+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Nyhedsmail

Tilmeld dig East-X-Net's nyhedsgruppe og få tilsendt Øst Magasinet hver måned med artikler om østeuropæisk erhverv og politik.
Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.

All rights reserved © 2003 Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

 
 
Modtag
Øst Magasinet
med mail:

Tilmelding

Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.


 
Øst Magasinet:
ArkivetEast-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreWe did this.....
Interesseret i 
en hjemmeside!

Klik ind hos:
www.loumann.dk
Tlf: 75720232


Vigtig besked:

Vidste du at du kan kontakte East-X-Net's læsere? 
Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 1997.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.