East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - Oktober 2004 - Nr. 60

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
::
Forside
::
East News Center
:: Erhvervskontakt
:: Info Center
:: Job Center
:: Russian Info

Søgning
:: East-X-Net
:: Portal Map

Brugergruppe
:: Tilmelding

Øst Magasinet
:: Arkivet
:: Vores mål

Bruger info

:: Bruger info
:: Reklame info
::
Copyright


Kontakt
:: Kommentar

Indhold:

1. Artikler
:: Stramninger i Rusland efter terrorangreb 
:: Rusland godkender Kyoto-aftalen 
:: Dansk eksport taber markedandele
:: Opposition mod Lukasjenko 
:: Muligheder i Litauen
:: Licitationsovervågning i Estland
:: Reform af det ungarske sygehusvæsen
:: Eksportrådet skaber eksport
:: Vindmøller til Kroatien
:: Handelskontor i Kazakstan
:: EU støtte til Kroatien
:: Guld under Litauens muld

2. Opinion

::
Det er sket igen 
af Natalia Lieknins, formand for forening for russisktalende "Rodnik", medlem af integrationsråd i Århus kommune.

:: Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved 6th Baltic Development Forum Summit
Hamburg, September 13, 2004 (talen er på engelsk) - A Strong European Region in a Globalised World.


3. Næste udgivelse

 Modtag Øst Magasinet med mail

Husk, alle virksomheder, organisationer og 
foreninger skal betale for modtagelse
af Øst Magasinet. 

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år
(kr. 250,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


  1. Artikler

Stramninger i Rusland efter terrorangreb
af Journalist Tina Altenburg

Siden det tragiske gidseldrama på skolen i Beslan har Ruslands præsident Putin taget initiativ til en række politiske reformer. De vil alt i alt betyde mere magt til Moskva, og mindre magt til regionerne. Bl.a. vil Putin have afskaffet de direkte valg til guvernørposterne, dvs. lederne af Ruslands 89 regioner. I stedet skal de udpeges af Kreml og bagefter godkendes af de lokale parlamentariske forsamlinger. Lovforslaget er ikke vedtaget endnu, men skal nok blive det, fordi Putins støtteparti, Det Forenede Rusland, har et komfortabelt flertal i parlamentet. En del guvernører har allerede reageret på lovforslaget ved at melde sig ind i Det Forenede Rusland. Kommunistpartiet havde ellers en del guvernørposter, men nu har de næsten ingen tilbage, fordi guvernørerne har forladt Kommunistpartiet til fordel for Det Forende Rusland. På den måde håber guvernørerne at redde deres politiske karriere.


Rusland godkender Kyoto-aftalen
af Journalist Tina Altenburg

Ruslands regering har endelig efter meget lang tids modstand godkendt Kyoto-aftalen om begrænsning af drivhusgasser. Regeringen har anbefalet parlamentet at bakke op om Kyoto-aftalen. Dermed ser Kyoto-aftalen ud til endelig at blive til virkelighed. Hvis ikke Rusland havde givet sin opbakning, ville Kyoto-aftalen slet ikke være blevet ført ud i livet. Det skyldes, at aftalen kun ville blive til virkelighed, hvis lande svarende til 55 % af det globale udslip af drivhusgasser, underskrev. Og da USA har afvist at skrive under, var hele aftalen afhængig af Ruslands godkendelse. Det menes, at Ruslands regering har givet efter for at komme EU i møde. På den måde håber regeringen at stå på god fod med EU.


Dansk eksport taber markedandele
af Øst Magasinet

Hvis Danmark havde de samme markedsandele som for to år siden ville eksporten til deøsteuropæiske lande være to milliaader højere end idag, vurderer Danmarks eksportråd. Velstandsniveuet i de østeuropæiske lande er voldsomt stigende, men det er den danske eksport ikke. Markedandelenene i Polen er falende, selvom vi eksporterer mere til landet. Polens import vokser, men Danmarks eksprot vokser ikke tilsvarende. Dansk industri påpeger at danske virksomheder desuden glemmer lande som Tjekiet, Slovenien og Ungarn. Lande som har en større købekraft end f.eks. Polen. Typisk for danske virksomheder er at der er satses på Polen og Baltikum, hvor købekraften ikke er så stor, konkluderer Dansk Industi. 


Opposition mod Lukasjenko
af Øst Magasinet

Den hviderussiske præsident Lukasjenko har udskrevet en folkeafstemning om han kan fortsætte som præsident i en tredie valgperiode. Ifølge den hviderussiske forfatning så kan en præsident kun vælges for to perioder. Forslaget betyder et ja eller nej til at Lukasjenko kan stille op til præsidentvalget i 2006. Oppositionen yder stærk modstand mod forslaget, som er blevet kritideret af USA og europæiske lande. Lukajenko går for at være den sidste diktator i Europa.


Behov for miljø udstyr til Ungarn 
af Øst Magasinet

Ungarns miljøminister Miklos Persanyi forventer, at de private miljørelaterede investeringer i de næste 6 år vil nå 100 milliarder danske kroner. Miljøministeren ser de årlige udgifter til miljøtiltag tredoblet, takket være EU-fonde. En fjerdedel af EU-støtten til Ungarn vil være øremærket til miljøet. I 2002 havde Ungarn gennemført 70-80 procent af EU love og regler indenfor miljøbeskyttelse.  Implementeringen er imidlertid langsom . Selv med de betydelige investeringer vil miljøinfrastrukturen næppe nå op på EU niveau i dette 10-år. Markedet for miljøbeskyttelse i Ungarn omfatter cirka 600 overvejende mindre virksomheder, der udbyder produkter og serviceydelser. Markedet domineres af udenlandske produkter. I takt med indgåelse af joint ventures mellem lokale og udenlandske virksomheder øges den lokale produktandel. Ungarn har en bred teknisk viden, men efterlyser projektstyring. Samarbejde med ungarske virksomheder sikrer såvel tidligt kendskab til nye projekter som forståelse for lokale forretningsgange. Danske virksomheder bør bearbejde det ungarske marked nu.


Muligheder i Litauen
af Øst Magasinet

Importerede fødevarer har skubbet litauiske produkter væk fra hylderne i landets supermarkeder, siden Litauen indtrådte i EU i maj og fjernede handelsrestriktioner over for de andre EU lande. Der er kun få danske producenter, der har været opmærksomme på denne udvikling. Derfor har Den Danske Ambassade i Vilnius udarbejdet en rapport om detailhandlen i Litauen, der generelt beskriver markedsmulighederne og forholdene i den litauiske detailhandel. Importen af mælk, desserter, kiks, kaffe, chokolade og tomater er steget særlig meget. Men også interessen for andre produkter er stor. For eksempel har en af de største supermarkedskæder i Litauen øget sin import af pølser og ost. Tidspunktet er gunstigt netop nu for at etablere sig på det litauiske marked, da Litauen som en af de hurtigst voksende økonomier i Europa har en betydelig øget vækst i købekraften samtidig med, at interessen for udenlandske produkter er stor. Væksten inden for detailhandlen var i 2003 på 16 procent, og Litauens BNP-vækst var på 9 procent i 2003, hvorfor alle danske producenter med fordel kan se på det litauiske marked.


Licitationsovervågning i Estland
af Øst Magasinet

Danske firmaer har ofte svært ved at følge og identificere licitationer, der publiceres lokalt i Estland på estisk. Den Danske Ambassade i Tallinn har derfor udviklet ’Estonian Tender Monitor’. Det er en elektronisk nyhedsservice, der udkommer 2 gange om måneden med oplysninger om of­fentlige og private licitationer inden for visse nøglesektorer. Oplysningerne er baseret på en regelmæssig og systematisk overvågning, som ambassaden gennemfører. Antallet af offentlige udbud i Estland har i de senere år været stærkt stigende. I 2003 offentliggjorde det estiske kontor for offentlige udbud således næsten 5.000 licitationer til en værdi af knap fem milliarder danske kroner.


Reform af det ungarske sygehusvæsen
af Danmarks Eksportråd

I 2002 igangsatte den ungarske regering en tiårig plan med det klare mål at nå EU’s gennemsnit for sundhedspleje i 2012. Planens budget er på 4 milliarder euro. Der afsættes fra statslig side årligt 100 millioner euro til dens gennemførelse. EU’s strukturfonde yder 90 millioner euro i 2004-2006. Private investorer, primært udenlandske, forventes at bidrage med yderligere 100 millioner euro årligt
. Udover 'Managed Patient Care', der fokuserer på at harmonisere sundhedsplejen fra forebyggelse til hospitalsbehandling forventes reformen at tilskynde til et betydeligt element af privat ejerskab – også udenlandsk.
Den Danske Ambassade i Budapest gennemfører i oktober og november sammen med en række danske virksomheder og deres lokale repræsentanter et eksportfremstød inden for sundhedssektoren i 10 større ungarske byer. Prioriteringsområderne er kirurgi, oftalmologi, ortopædi, tandpleje, ældrepleje samt genoptrænings- og handicapudstyr.


Eksportrådet skaber eksport
af Øst Magasinet

I gennemsnit fik hver virksomhed 427 kr. i ny eksportomsætning for hver krone, de købte ydelser for hos Danmarks Eksportråd meddeler Udenrigsministeriet . Danmarks Eksportråds indsats i 2003 øger eksporten med mindst 3 mia. kr. fordelt over 4 år. Effekten er sammensat som følger:

  • 1. år: En realiseret méreksport i 2003 på knap 500 mio. kr.
  • En yderligere méreksport på ca. 2,5 mia. kr. i perioden 2004-2006

På samfundsniveau er effekten via den makroøkonomiske model ADAM opgjort til:

  • En øget beskæftigelsen på 2.200 personer første år
  • En stigning i privatforbruget på 460 mio. kr. første år
  • En forbedring af de offentlige finanser på 920 mio. kr. første år

Samlet har Danmarks Eksportråd har været positivt involveret i eksportaktiviteter til en værdi af ca. 26 mia. kr., svarende til 6 pct. af den danske vareeksport eller 4 pct. af den samlede eksport. Det er Rambøll Management, som nu for 3. år i træk har målt eksporteffekten af Eksportrådets indsats. Modellen og metoden er udviklet med bistand fra professor Jesper Strandskov, Handelshøjskolen i København, og professor Olav Jull Sørensen, Aalborg Universitet. Den seneste måling er gennemført i foråret 2004 og ligesom tidligere år ved interview af de direkte eksportansvarlige blandt et repræsentativt udsnit af Danmarks Eksportråds kunder om effekten deres samarbejde med Danmarks Eksportråd året før.


Vindmøller til Kroatien
af Danmarks Eksportråd

I forbindelse med indtrædelse i EU skal Kroatien opfylde en række krav om andel af vedvarende energikilder i den totale energiproduktion. Mangel på lovgivningsmæssige rammer indenfor energi er den grundlæggende årsag til at der ikke længere bygges vindmøller i Kroatien. ”Konstruering af vindmølleparker vil skabe større forsyningssikkerhed, nedsætte skadelige virkninger fra forbrænding af kul og gas, medvirke til den makroøkonomiske fremgang, samt fremme teknologisk udvikling” udtalte Marija Sculac-Domac fra Energi-foreningen under det kroatiske industri- og handelskammer, på en konference afholdt d. 29 Juni 2004. Ifølge de gældende EU retningslinjer, vedrørende fremme af vedvarende energi, er målet at fordoble andelen heraf frem til 2010, fra de nuværende 6% til 12% af den totale energiproduktion, samt fra de nuværende 14% til 22%, af den samlede el-produktion, påpegede Sulac-Domac. Hun tilføjede at Kroatien ved EU indtrædelsen forpligter sig til at øge andelen af vedvarende energi i den totale energiproduktion. Kroatien er blandt de få lande i Europa, hvor et betydeligt vindkraft potentiale er fuldstændig uudnyttet. Til trods for en højt udviklet produktion af hydro-energi, er der ikke en eneste vindmøllepark i Kroatien. På baggrund af adskillige års målinger estimeres det, at der i 2010 er mulighed for at vindkraft kan producere mellem 1600 og 1900 GWh om året. Værdien af disse investeringer vil være mellem 300 og 350 Mio. EUR.


Handelskontor i Kazakstan
af Øst Magasinet

Danmarks Eksportråd forventer i efteråret 2004 at åbne et handelskontor i Almaty i Kazakhstan med forbehold for godkendelse fra Danmarks Eksportråds bestyrelse og fra Kazakhstans myndigheder. Danmarks Eksportråd søger derfor en engageret, resultatorienteret eksportstipendiat til at etablere og lede handelskontoret i Almaty. Teamet på handelskontoret forventes at ville bestå af yderligere en eller to lokalt ansatte medarbejdere. 


EU støtte til Kroatien
af Danmarks Eksportråd

Forberedelserne til investeringer fra de forventede EU fonde, der forventes at bevilge mellem 100 og 200 mio EUR til Kroatien, er begyndt i de ansvarlige ministerier. Ministeriet for Europæisk Integration har startet planlægningsarbejdet, og har præsenteret en liste med opgaver der skal løses inden de første bevillinger kan aktiveres. Listen er lang, og træningen af de ansvarlige ministre er begyndt for sent. Det hele tyder på at der er meget der skal gøres inden Kroatien kan få gavn af sin ret til EU’s før-medlems fonde.
Der arbejdes i øjeblikket hårdt på at diskutere konkrete projekter der skal finansieres af disse EU fonde. Den kroatiske EU delegation er på nuværende tidspunkt i Bruxelles til forhandlinger med EU kommissionen. Herefter vil det meste afhænge af den kroatiske regerings administration. ”De første midler fra ISPA rettet mod miljøbeskyttelse forventes aktiveret i 2006, og vi forventer et tocifret EUR millionbeløb.” udtaler Visnja Jelic Mück. Ingen konkrete projekter er endnu defineret, men højst sandsynligt vil projekter indenfor drikkevandsbeskyttelse og rekonstruktion af lossepladser blive finansieret. Da ISPA finansierede projekter skal anløbe en værdi på mindst 5 mio EUR, oplyser Visnja Jelic Mück, at der højst sandsynligt vil blive foretaget en gruppering af projekterne, for at opnå denne værdi.


Guld under Litauens muld
af Øst Magasinet

Nu er det ikke kun traditionelle produktionsvirksomheder, som med fordel kan outsource til Østeuropa. Nu er turen også kommet til teglværker. Der findes nemlig enkelte steder i Litauen ler af meget høj kvalitet.
I Sovjettiden lå i det Nord-østlige Litauen et teglværk med et par tusinde ansatte. Det forsynede store dele af USSR med mursten og andre teglværksprodukter. På trods af den høje lerkvalitet kunne det utidssvarende værk ikke konkurrere på markedsvilkår, da Litauen blev selvstændigt og kunderne ikke automatisk blev tildelt, som det skete i planøkonomien.
I dag har Litauen moderne markedsøkonomi og er et frisk nyt medlem af EU. Et dansk-litauisk selskab, Baltic Bridge Consulting, er såvel af borgmesteren Bronis Rope fra Ignalina, som direkte af Litauens nye præsident Valdas Adamkus blevet opfordret til at forberede en genetablering af teglproduktionen. "Her er en enestående chance for en teglproducent, som gerne vil reducere sine omkostninger og alligevel lave højkvalitetsprodukter til det voldsomt ekspanderende marked" udtaler konsulent og partner Henrik Møller, der påpeger, at den meget billige arbejdskraft i området er fortrolig med teglproduktion. Han suppleres af konsulent Ole Thvilum, som gør opmærksom på, at der med EU medlemskabet er mulighed for at få omkring 50 pct. i etableringsstøtte fra EU's strukturfonde. 
Teknologisk Institut har ud fra en visuel bedømmelse vurderet en lerprøve fra pågældende område til at have en beskaffenhed svarende til lerforekomster, som anvendes til teglproduktion i Tyskland. "Før en reel vurdering af mulighederne, skal lerets egenskaber dog vurderes på basis af tegltekniske undersøgelser", understreger Lene Vissing, der er geolog hos Teknologisk Institut i Århus.
"Så selv om vi netop lige er begyndt at se os om efter en konkret teglværksproducent som investor, er vi ikke urolige for at det lykkes. Det ideelle ville naturligvis være, hvis der var en dansk eller udenlandsk producent, der vil melde sig på banen, men vi udelukker absolut ikke at sammensætte et konsortium, hvor de enkelte medlemmer kan få deres ønsker til en produktion opfyldt. For det er jo ikke hver dag, man får så enestående en chance med pengene fra EU at bygge en fabrik til halv pris" - slutter Henrik Møller.


Det er sket igen 
af Natalia Lieknins, formand for forening for russisktalende "Rodnik", medlem af integrationsråd i Århus kommune.

Det er sket igen. Rusland er ramt af en bølge af terroraktioner, som kulminerede i det blodigste drama nogensinde. Nu rammer de det mest dyrebare – vores børn, vores fremtid. Vi russisktalende der bor i Danmark har fulgt dramaet tæt – medfølelsen har ingen grænser. Vi troede at der ikke kunne ske noget mere skrækkeligt end teaterdramaet for 2 år siden – med nu har Rusland betalt den højeste pris for at bekræfte – at det kan være værre. Og jeg begynder at frygte at det kan blive endnu værre næste gang – det er ingen grænse for grusomhed og kynisme for "den tjetjenske oprørsbevægelse". Og for dem der støtter den bliver der forhåbentligt ingen nye "tjetjenske kongresser" i Danmark. Vi ønsker at sørge i fred uden at skulle tænke over at Rusland igen tror, at vores nyt land på nogen mode støtter disse folk. Men det sårer os meget når vi i dag, hvor blod og tårer er friske i Beslan, skal læse om danske "Rusland eksperter" der kun tænker på , hvad Rusland igen har lavet forkert – I dagens JP artikel af Tea Krogh Sørensen . kritiserer de med det samme de russiske myndigheder, den "mislykkede tjetjenien politik", i et forsøg på at få Rusland til at fremstå som medansvarlige for at de russiske børn blev ofre af den internationale terrorisme. Hvem kan sikre de teoretiske korrekte løsninger i en situationen hvor byens børn og forældre sidder i den minerede skole uden mad og vand omgivet af hensynsløse terrorister, og mens tusindvis af deres pårørende, venner eller bare bekymrede naboer samles søvnløse udenfor skolen, venter og håber til det sidste. Ligesom i Moskva for 2 år siden, har russere gjort hvad de kunne og betalt den højeste pris for det. Lad os sørge, vise medfølelse og forsøge at hjælpe sammen. Jeg håber at denne sag vil være det endelige bevis for dem, som indtil nu ikke har forstået hvad de "tjetjenske frihedskæmpere" står for. Støt Rusland og russerne, de har behov for jeres støtte. Hvis vi ikke i dag står sammen imod disse terroristiske galninge, bliver det vores børn i morgen. Rusland har klart valgt side i kampen mod terror. Hvor står de danske "Ruslands eksperter"?


Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved 6th Baltic Development Forum Summit
Hamburg, September 13, 2004 (talen er på engelsk) - A Strong European Region in a Globalised World.

When I was invited to speak to you here today I could not foresee the tragedy, the act of terrorism, which unfolded itself during the first few days of September. No one could. It was beyond all our imaginations. All of us who have children, wives, husbands, sisters or brothers could not fail to identify with the people of Beslan - their fear and the sheer horror of what took place. I offer all Russians my sincere condolences. The hostage taking and murder of innocent children was a crime so barbaric, so outside the bounds of human understanding, that it will forever remain a symbol of shame. Let us work together to ensure that such an act can never be repeated. I truly believe that by talking together and trading together we can make a start. It is far better for goods to cross borders, to our mutual benefit, than violence.

And I think I can safely say that Hamburg, where we are gathered today, provides a vivid illustration of what I mean by the mutual benefits of free trade. I just have to look around me. It is a particular pleasure to be sitting here with President Adamkus of Lithuania and Prime Minister Emsis of Latvia - my partners and colleagues in the European Council and in Baltic Sea co-operation. And to have the meeting chaired by Uffe Ellemann-Jensen, who played such a crucial role in the rebirth of the Baltic Sea Region.

---000---

Uffe Ellemann-Jensen once told us of his vision of the Baltic Sea Region as the most dynamic region in the world. I can only subscribe to that vision. And we are lucky in having every opportunity to make this vision come true. The Baltic Sea Region has the potential for being the new centre of European growth – the powerful engine pulling Europe’s economy forward.

But to do this we need a strategy - a strategy that starts and ends with private enterprise. So what must we do? Well, first we must create the World’s best framework for conducting business.


“The State of the Region Report 2004” tell us that while the business environment is already quite good in many parts of the region there are considerable differences.

Some areas are distorted by subsidies, protective measures or a simple lack of local competition, allowing a just few companies to dominate the market. In others corruption, an inadequate legal framework or unnecessary bureaucracy hinder foreign investments. And some labour markets are still not sufficiently flexible.

Of course, such frameworks remain first and foremost the responsibility of national governments, but we can, and should, inspire each other. Perhaps we need a “Chief Whip” an “overseer” to identify problems, breathe down the necks of all public authorities and to come up with practical, workable solutions. A role perfect for this very organisation.

Secondly we must remove all unnecessary barriers to trade, travel and investment. For those of us who are members of the EU, the Internal Market will ensure this. Or so we thought. But when we built a bridge between Copenhagen and Malmoe and expected people to flock across the Oresund to work and live, they didn’t.

Why? Well, for instance, we learned that if a Dane called his tax office and asked how he would be taxed or if he could deduct transport or travel - he couldn’t get a straight answer.

So we dealt with the problem and the bridge has turned out to be a resounding success - an example of how regional integration can be promoted if governments are fully committed to do so.

But close as we are as countries and as old neighbours, we haven’t solved all the problems. Some barriers still remain. Which is why the Nordic Council has asked Former Prime Minister Poul Schlüter to systematically identify these barriers and suggest how to eliminate them. Why not make a similar effort and commitment at the Baltic level.

One goal could be to have a single access point to every local and regional administration for both businesses and individuals. A single point where companies may apply for building permits; obtain operating licences and information about local or regional restrictions.

We cannot harmonise every single piece of legislation and I don’t think we should. But at least we should make it easy for companies to manoeuvre through the maze of laws, rules and directives.

Thirdly people and goods must be able to circulate quickly and smoothly within the region.

Today you can drive from Stockholm to Rome on the European road network. You don’t even notice the borders. Driving from Hamburg to Sct. Petersburg is a very different story. It is not enough to increase road speed if crossing borders remains painfully slow. My hope is that, in future we will be able to drive from Oslo to Helsinki. All the way through Denmark, Germany, Poland, the Baltic States and Russia. On a modern Baltic road network. With a minimum of time spent at the borders. Let us join forces to ensure that this becomes a major priority for the European Union.

Germany and Denmark have made their first contribution. We have just taken the first steps to bridge the Fehmarn Belt. To create a landline between the Danish island of Zealand and Germany.

In the Baltic Sea we bridge distances with our ships and the key to reaching the full potential of the shipping in the Baltic is, of course, the efficiency of our ports. But getting to and from the ports by road or rail is equally important.

However, large infrastructure projects have many enemies. We therefore need organisations like yours to provide the necessary pressure in favour of these essential long-term investments.

Fourthly we need to be at the forefront in education, research and development. Tomorrow belongs to the innovators - and we face pretty tough competition in the global market place. Which is why I have proposed the creation of an internal market for research and development in the EU and to improve EU-funding in this area. I have also suggested a European outreach in education and research to our strategic partners, including Russia. Such an initiative would greatly benefit the Baltic Sea Region.

An interesting finding of the “State of Region Report” is that we score high on innovation indicators close to the scientific discovery but that we are lagging behind in transforming scientific achievements into marketable goods and competitive production. Thus the potential for rapid progress is already there and I therefore particularly welcome that the new Baltic Sea Initiative will focus on strengthening the Regions competitiveness and innovative potential. This could be one of the instruments to broaden our basis of strong business oriented innovation performance beyond the present core of mainly Swedish multinationals.

My fifth and final point is not just about economics. For obvious reasons we should expand our cooperation on the Environment. To put it bluntly we are polluting our own pond and it has to stop.

It’s not just a question of quality of life and the heritage we leave our children. We can profit in more ways than one. According to the OECD the global market for environmental technology is in rapid growth. The wind turbine industry in Europe already shows that there are profits and jobs in this sector.

So by focusing on new environmental technologies we can be at the technical leading edge while moving towards a cleaner environment.

Ships leaking oil or chemicals in the Baltic Sea could develop into a veritable nightmare. Though maritime safety is not only about single or double hull ships. It won’t help if ships are packed with every conceivable safety gadget if they continue to sail into each other, on onto the rocks.

So we must continue our efforts for a common approach to the use of pilots. A further step could be regional cooperation to find affordable technological solutions to control and guide shipping through narrow and vulnerable straits.

The Baltic Sea is also struggling to overcome large amounts of waste and residue from fertilizer. It is suffering from a severe case of indigestion. Local, regional solutions are no longer enough. Our vision should be to make our waterways as clean and clear as a Norwegian “foss”. What we need is a Baltic Clean Water Action Plan. Another area in which we can work together.

Ladies and gentlemen,
Being here in Hamburg, one of the old Hanseatic towns, one cannot fail to be inspired by the Hanseatic League - a unique commercial organisation and part of our history. Centuries ago the Hanseatic League succeeded creating an integrated economy in the Baltic Sea Region. Something, which we aspire to emulate today.

Look around at the wealth created by the Hanseatic League. The evidence is still visible in many places. As is the potential. Let us realise this potential and make the Baltic Sea Region the centre of growth in Europe.

Let us talk together. Let us trade together.

Thank you.

end of speach.


Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. november 2004. Øst magasinet udkommer 10 gange årligt med udgivelsesdato d. 10 i måneden. Undtaget er januar og juli måned. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 950+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Nyhedsmail

Tilmeld dig East-X-Net's nyhedsgruppe og få tilsendt Øst Magasinet hver måned med artikler om østeuropæisk erhverv og politik. 
Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.

All rights reserved © 2004 East-X-Net / Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by East-X-Net / Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået somfølge af dispositioner foretaget på baggrund af artiklernes informationer og vurderinger.

 
Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.Modtag
Øst  Mag.
med mail:
Tilmelding

 

Øst Mag.
ArkivetEast-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreErhvervskontakt Østeuropa

Register
over firmaer som arbejder med Østeuropa.


Vigtig besked:


Vidste du at du 
kan kontakte
East-X-Net's læsere? 

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 2004.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.